Til innhold

Tjänster som gör skillnad

Vad driver moderniseringen av nätverk och säkerhet?
Mobilitet och Cloud är stora drivkrafter till att företag bör se över sina nät, en annan drivkraft är digitaliseringen som gör att vi måste bli mer effektiva och jobba på ett smartare sätt. Företagens behov att samordna processer, integrera system och applikationer måste ske snabbt och agilt med en säker och trygg infrastruktur i grunden.

Vilka utmaningar möter företag som vill modernisera sina nät?
En vanlig utmaning är att det finns en bristande förståelse mellan företagsledningen och IT-driften. Ofta skiljer sig uppfattningen om vad företaget ska hantera på egen hand och vad företaget ska låta samarbetspartners hantera. Hur ska verksamheten kunna få ett helhetsgrepp om nätverket och säkerhetsmiljön? Företagen vet att de behöver modernisera men kör fast när de ska välja väg. Behov för samverkan internt ökar och man har ofta inte en organisation som stödjer detta.

Vad är viktigt att tänka på?

Ta fram en långsiktig plan som ger verksamheten rätt resultat.

Fundera på vilken kompetens du vill ha inhouse respektive köpa in, detsamma gäller för tjänster, vilka ska man sköta själv och vilka ska man köpa in utifrån?

Finns kompetens om hur man upphandlar tjänster, har ni en Cloud - och digitaliseringsstrategi , eller vill ni ta hjälp utifrån med att lägga upp strategier och får specialistrådgivning.

I vilken ände ska man börja?
Min rekommendation är att utgå från hur nätverket ser ut i dag och vilken kompetens som finns inom företaget. Hitta ett bra arbetssätt för att kartlägga de långsiktiga behov som finns inom verksamheten för att få ett gemensamt mål att jobba emot. Börja med att metodiskt se över alla verksamhetskritiska IT-områden utifrån en långsiktig plan, gärna med tidsperspektivet tre till sju år, det vill säga de normala tider verksamheten lever med sin IT-investering. Först därefter är det dags att fundera på vad verksamheten ska hantera på egen hand respektive lägga ut framöver. Med de nya insikterna kan företaget genomföra förändringarna ett område i taget.

Vad har företaget att vinna på detta?
Ett tips är att identifiera samordningsvinster genom att sammanfläta nät- och säkerhetsfrågor. Då kan man på sikt minska antalet leverantörer, inköpstillfällen och samverkansgränssnitt, samt stärka företagets beställarkompetens och förmåga att hantera den interna kravställningen och uppföljningen.

Ta därefter itu med förändringarna ett område i taget, så att arbetet inte blir övermäktigt. En utmanande process, absolut. Men en positiv konsekvens är att den långsiktiga planen gör det enklare att sprida insikter om strategiska frågor mellan drift och ledning, vilket kan bidra till att minska glappet mellan dem.

Planen tar även hänsyn till verksamhetens behov på lång sikt. Där kan både IT och ledningen använda planen som motivator vid beslut och budgetering. Detta ökar förståelsen hos båda parter för vad som krävs för att erhålla en ändamålsenlig nätverks- och säkerhetsmiljö.

Vad ger den långsiktiga planen i slutänden?
Genom att identifiera samordningsvinster ökar flexibiliteten att samarbeta kring leveranser. Med den långsiktiga målbilden och sourcing-strategin tydliggjord blir det enklare för leverantörer att bidra med förslag till planen för att ta sig dit. Det blir också tydligt för företaget vilken beställarkompetens den själv ska bygga upp och utveckla oavsett klient. 

 

Din personal ska kunna nå de system och applikationer de behöver på ett enkelt och tryggt sätt

Kontakta oss för ett möte där vi berättar om hur du kommer igång med att modernisera ditt nätverk.

David Noorzoy, Strategic Accounts
Telenor Inpli, din långsiktiga partner inom nätverk och IT-säkerhet.

Servicedesk

+46 (0)8-410 231 17

Kontakta oss

+46 (0)8 410 23 100